International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

       

1

 

صفحه اصلی

آگوست 2014

 

 زنده رودی که نابودش کردند

از: سپهر سلیمی

کوشنده میراث طبیعی و محیط زیست

عکس هایی که می بینید تازه ترین عکس هایی است که از زاینده رود گرفته شده است.

در این عکس ها خشکی زاینده رود به خوبی دیده می شود. رودی که به زنده رود شناخته می شد و قرن ها و تا همین چند سال پیش، پر آب و پر انرژی اصفهان را سرزنده تر، با طراوت تر و زیباتر می کرد. علاوه بر این ها، خشکی زاینده رود سبب بیکار شدنِ چندصدهزارتن از ساکنین پایین دست رودخانه شده و به مهاجرت فصلی یا کامل آنها به استان های دیگر و یا به شهر اصفهان منجر گشته است.

برخی از عوامل اصلی خشک شدن رودخانه از نظر کارشناسان:

کشیدن حساب نشده ی خط لوله انتقال آب سد به یزد، کرمان، کاشان و قم، بدون توجه به نتایج زیانبار آن.

برداشت بی رویه سالیانه آب در بالادست رودخانه

استقرار صنایع بزرگ، پالایشگاه، نیروگاه ها در کنار رودخانه.

عدم مدیریت صحیح و ناکارآمدی مسئولین

تصویرهایی از زاینده رود در کمتر از دهسال گذشته (تنها این یک عکس از سپهر سلیمی نیست)

 

 زنده رودی که نابودش کردند

از: سپهر سلیمی

کوشنده میراث طبیعی و محیط زیست

عکس هایی که می بینید تازه ترین عکس هایی است که از زاینده رود گرفته شده است.

در این عکس ها خشکی زاینده رود به خوبی دیده می شود. رودی که به زنده رود شناخته می شد و قرن ها و تا همین چند سال پیش، پر آب و پر انرژی اصفهان را سرزنده تر، با طراوت تر و زیباتر می کرد. علاوه بر این ها، خشکی زاینده رود سبب بیکار شدنِ چندصدهزارتن از ساکنین پایین دست رودخانه شده و به مهاجرت فصلی یا کامل آنها به استان های دیگر و یا به شهر اصفهان منجر گشته است.

برخی از عوامل اصلی خشک شدن رودخانه از نظر کارشناسان:

کشیدن حساب نشده ی خط لوله انتقال آب سد به یزد، کرمان، کاشان و قم، بدون توجه به نتایج زیانبار آن.

برداشت بی رویه سالیانه آب در بالادست رودخانه

استقرار صنایع بزرگ، پالایشگاه، نیروگاه ها در کنار رودخانه.

عدم مدیریت صحیح و ناکارآمدی مسئولین

 

تصویرهایی از زاینده رود در کمتر از دهسال گذشته (تنها این یک عکس از سپهر سلیمی نیست)

 

استفاده از  عکس های این صفحه، فقط با نام عکاس، و کمیته نجات پاسارگاد مجاز است

These photos could only be reproduced by the permission of the photographer and savepasargad.com

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد