International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

     

 

1

 

پيوند به صفحه اصلی

 

[جشن ملی مهرگان بر همه ی دوستداران فرهنگ ایرانزمین شاد باد

 

پیام زیبا و انسانی مهرگان را بشنویم!

امسال نیز مهرگان، در زادگاه خویش، بی جشن و بی سرود و پایکوبی برگزار می شود. اما همچنان در گوشه و کنار سرزمین مان، و در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بسیاری از ایرانی ها مهرگان را جشن می گیرند، همانگونه که مردمانی قرن ها سرسختانه برای حفظ این جشن های ملی و سنت های دیگر فرهنگ ایرانزمین تلاش کرده اند و آن ها را تا به امروز آورده اند

جشن مهرگان اگر چه، در ابتدا، جشنی برای ستایش میترا و مهر بوده ، اما آن چه مهرگان را همیشگی، و  به روز نگاه داشته،  پیام انسانی و زیبایی است که در این جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای روشنایی و مهربانی و همچنین تاکید بر وفای به پیمان است.

 کتیبه های باقی مانده از دوران باستان، و گفته های تاریخ نویسان تایید می کنند که در نزد ایرانیان دروغ، ویرانگری، و پیمان شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. این کلام که پیمان شکن نابکار سراسر کشور را ویران می سازد از مهریشت، نشانه ی روشنی از اهمیت این باورهای انسانی در فرهنگ ما است.

          و چنین است که در فرهنگ ما، اهریمن و اهریمن صفتان  دروغ می گویند، و ویران می سازند. و در افسانه هایمان ضحاک پیمان شکن ِ دروغگوی ِ ویرانگر، در همین روز مهرگان است که به دست کاوه ی شجاع ِ دادخواه و فریدون ِ نیک نهاد از تخت بیدادگری اش به پایین می افتد، چرا که مهرگان روز روشنایی و راستی و نیکی است و بیدادگران را تاب نمی آورد.

  

          کمیته ی بین المللی نجات پاسارگاد، همانند سال های گذشته، امسال نیز همراه با مردمان  فرهنگ دوست سرزمین مان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می دارد و از همگان می خواهد  تا به پیام زیبا و انسانی مهرگان گوش فرا دهند و پیمان تاریخی خویش را با روشنایی، مهر و نیکی و راستی پاس دارند . باشد تا راه  برای بیرون راندن هر چه زشتی ، دروغ،  پیمان شکنی و نابکاری  از سرزمین مان هموار شود.

با مهر و احترام

شکوه میرزادگی

از سوی کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

سی ام سپتامبر 2011 (مهر 1390)

 

****

بنیاد میراث پاسارگاد سال گذشته، (سپتامبر 2010) همزمان با مهرگان،  پیشنهاد ثبت مهرگان را، به عنوان جشنی که ریشه های انسانی و سازنده در خود دارد، برای ثبت در فهرست میراث معنوی جهانی به یونسکو فرستاده است.

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com