Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به صفحه اصل

 یک پرسش در ارتباط با تبعیض در میراث فرهنگی

همانطور که می دانید بنیاد میراث پاسارگاد سال 1392 را سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی نام نهاده است. این نام گذاری  به دنبال گزارش هایی بوده که نشان می دهد میراث فرهنگی و تاریخی ایران روز به روز بیشتر گرفتار تبعیض های مذهبی و سیاسی شده است. و ما برای توجه دادن به علاقمندان و نگاهبانان میراث فرهنگی و تاریخی ایران و به امید متوقف کردن این روند غیر اصولی و غیر قانونی در سال جاری بخشی از کارمان را به انتشار گفتگوها، مطالب، و آمارهایی  در این مورد اختصاص داده ایم.

یک پرسش در ارتباط با تبعیض در میراث فرهنگی از سری این مطالب است:

 

کمیته نجات: به نظر شما چگونه می شود با تبعیض های مذهبی و سیاسی که در ارتباط با نگاهداشت میراث فرهنگی و تاریخی و طبیعی در ایران گسترش پیدا کرده مبارزه کرد؟

پاسخ ها به ترتیب انتشار:

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com