Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه  

 

برخی از آثار2  هنرمند معاصرایرانی، در ایران و آلمان، برای روز کورش

این نقاشی ها  برای اولین بار در سایت کمیته نجات پاسارگاد منتشر شده است.

با سپاس از:

محمد صالحی زاده و شهلا آقاپور

محمد صالحی زاده ـ ایران

محمد صالحی زاده ـ ایران

محمد صالحی زاده ـ ایران

محمد صالحی زاده ـ ایران

محمد صالحی زاده ـ ایران

محمد صالحی زاده ـ ایران

محمد صالحی زاده ـ ایران

شهلا آقاپور ـ آلمان

شهلا آقاپور ـ آلمان

   

شهلا آقاپور ـ آلمان

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com