Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به صفحه اصل

 

متن بندهای اساسنامه ها و پیمان نامه های سازمان های سیاسی

در ارتباط با میراث های فرهنگی، تاریخی، و طبیعی ایرانزمین

خوشبختانه در چند سال اخیر توجه به میراث فرهنگی و طبیعی و تاریخی نه تنها از سوی مردم و رسانه ها که از سوی اهل سیاست (در اپوزیسیون)  نیز زیادتر شده است. این توجه، که بیشتر بر اساس تلاش های کوشندگان میراث فرهنگی و در خواست های مکرر بنیاد میراث پاسارگاد و کمیته بین المللی نجات پاسارگاد از کوشندگان سیاسی  و اجتماعی، بوجود آمده به طور قطع می تواند پادزهر و به نوعی جوابگوی تبعیض گذاری و ویرانگری های حکومت جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر در ارتباط با میراث های فرهنگی و طبیعی ایران باشد.

ما قصد داریم از این پس نام سازمان های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را که در اساسنامه ها، پیمان نامه ها، ائتلاف نامه، آیین نامه های رسمی خود بندهایی را به حفظ میراث های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایرانزمین اختصاص می دهند، (و آن را برای ما می فرستند)، ذکر کرده و متن بندهای پیشنهادی آن ها را در معرض دید و توجه همگان قرار دهیم.  با این امید که این مهم در قانون اساسی و قوانین اجرایی ایران فردای ما، چون کشورهای پیشرفته دیگر جایی شایسته داشته باشد.

 

نامه سرگشاده بنیاد میراث پاسارگاد

به رهبران و کوشندگان سازمان ها و گروه های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج ایران

 به باور ما، اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی،  ناگزیر است که یکی از مهمترین پایه های حکومت فردایی خود را بر زمين استوار فرهنگ ملی و لزوم نگاهداری و نگاهبانی از میراث فرهنگی و طبیعی ما بگذارد >>>

 

 

پاسداری از میراث های تاریخی و فرهنگی

در پیمان نامه همبستگی ملی جمهوری خواهان

 

همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران، در اولین نشست سالانه خود، که در تاریخ 30 شنبه 31 فروردین و یکشنبه اول اردیبهشت 1392 در پاریس برگزار شد، پس از بحث هایی که درباره تکمیل متن پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران داشت، تغییرات و تصحیحاتی را تصویب کرد. یکی از این تصحیحات افزودن بندی در مورد پاسداری از میراث های تاریخی و فرهنگی بوده است:

بند 11 ـ پاسداری از میراثهای تاریخی و فرهنگی

میراث‌های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش‌ها و خلاقیّت‌های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند. پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌های تاریخی و فرهنگی ایران، مسؤلیّت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است.

 

این سازمان قبلا در بند دیگری به لزوم حفظ میراث طبیعی و محیط زیست تاکید داشته است:

 

 بند 10 ـ حفظ محیط زیست

ما حفظ محیط زیست که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی را داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت می‌دانیم و بر این باوریم که میراث‌های طبیعی ایران را باید از آسیب‌های مختلف محفوظ داشت.

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com