Save  Pasargad Committee

پيوند به خانه

 

 

ترجمه متن منشور کورش بزرگ، از متن اصلی بابلی

از: دکتر شاهرخ رزمجو، بخش خاورمیانه موزه بریتانیا

 

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد