Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

 

شهرداری تبریز نابود کننده باغ ها و خانه های قدیمی

اخیرا  شهرداری تبریز به بهانه یا به خاطر احداث خیابان های جدید  دست روی خانه های قدیمی تبریز گذاشته است. این اقدام از تخریب باغ های زیبا، و نابودی صدها درخت کهن چای کنار شروع شد و به ویرانی باغ های کل مناطق دیگری در تبریز ادامه پیدا کرد تا جایی که تقریبا باغی در تبریز باقی نماند. اکنون به گزارش ایسنا نوبت به بناهای تاریخی رسیده است که اولین آن بنای 200 ساله بنکداریان است. شهرداری می گوید که ناچارند که خیابانی بسازند که از میان این بنا عبور می خواهد کرد.

در مقابل اعتراض فرهنگ دوستان شهرداری می گوید که این طرحی است که از سی سال پیش بوده است. و با این بهانه مضحک که طرح از سال ها قبل بوده و در بیشتر اوقات  و در ارتباط با ویرانی های آثار تاریخی مسئولین دولتی  به آن متوسل می شوند، کارشان را ادامه داده اند. البته شهرداری تبریز می گوید که قصد ندارند که خانه را کلا خراب کنند فقط می خواهند بخش هایی از باغ را برای ایجاد خیابان استفاده کنند. اما مردم محلی و دوستدارن میراث فرهنگی که با روش کار شهرداری تبریز آشنا هستند می گویند چندی بعد اثری از این خانه هم باقی نخواهد ماند.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com