Save  Pasargad Committee

 

Link to English Section

پيوند به خانه

 

همایش باستانشناسی اردبیل

به مناسبت روز جهانی باستانشناسی، برای اولین بار یک همایش باستانشناسی در اردبیل برگزار می شود. این همایش که در دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق و در روز 25 مهرماه 94 خواهد بود، به مطالعات باستانشناسی استان اردبیل می پردازد.

پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به تمدن و فرهنگ ایرانزمین می توانند به منظور استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش های باستانشناسی استان اردبیل در این همایش یک روزه شرکت کنند.  

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com

موزیک