گزارش و گفتگو درباره بحران آب در ایران

برنامه ای از آبانگان

https://www.youtube.com/watch?v=_RjvpeQjATw