Save  Pasargad Committee

 

d

سایت بنیاد میراث پاسارگاد

پيوند به خانه

 

 

پاسارگاد سپندگاه مردم ایران 

Image result for ‫گیتی پورفاضل‬‎

از گیتی پورفاضل

ماه فرخنده آبان ، ماه همبستگی کورش با فرزندان راستین اش است ، فرزندانی که پس ازسده هایی بیشماردرخت خزان زده این مرزو بوم کهن را آبیاری کردند وشکوه تاریخشان را به تماشای جهانیان گذاشتند ، این همبستگی نشان ازآن دارد که یورش ترک وتازی هرگز نتوانست ریشه هایمان را بخشکانند وامروز با چشمانی باز وروانی روشن به تماشای با شکوهترین جشن درسپندگاه پاسارگادهستیم ، مزدوران ابرکشورهای با خدا و بی خدا با ژرف نگری بیشتر به این گرد همایی بنگرند ونابودی دُژاندیشی را به بینند ، ایران هرگز نخواهد مرد که اندیشه سه ابرمرد تاریخ ریشه هایی سترگ برایش تدارک دیده اند که این درخت همیشه سبزرا از گزند دشمنان نگه خواهد داشت   ، زردشت ، کورش ، فردوسی

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com