International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

 

 

 

 

1

 

پيوند به صفحه اصلی

 

شخصيت های هنری، ادبی و اجتماعی

 به پرسش کميته ی بين االمللی  نجات پاسارگاد پاسخ می گويند:

چه پیوندی بین اندیشه کورش بزرگ، در منشور حقوق بشر او،

و اندیشه ایرانیان امروز می بینید؟

 

 

 

به جای پاسخ

از: استاد توران شهرياری

حقوقدان ـ پژوهشگر و شاعر شعرهای ملی

به کورش ابرمرد ایران درود

جهان لوح معروف او را ستود

پدید آمد از او حقوق بشر

چو او بود آزاده ای دادگر

به بابِل که پیدا بشد لوح او

بسی جا از آن لوح شد گفت و گو

چنان لوحه ای در چنان روزگار

شد الهام بخشش خداوندگار

چو بهر چنان عهدی آن گفته ها

فزون است از گنج دُر سفته ها

دو منشور دیگر پس از آن زمان

بشد وضع، شایان و نیک آرمان

پس از انقلاب فرانسه یکی زان دو هست

که با جنگ و کشتار آمد به دست

سوم هم پس از جنگ دوم بُود

که امیدواریم  از این بِه شود

کنون با توجه به درک زمان

بُود لوح کورش بِه از این و آن

چو با هم بسنجیم این هرسه را

به تحسین بُود لوح کورش روا

که در آن زمان های بسیار دور

پی افکند در شهرها مهر و شور

در آن هیچگه نارسایی نبود

سرآریم در پیش نامش فرود

 

 

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com