نگذاریم نماد مقاومت تبریز را نابود کنند ـ شکوه میرزادگی

آگوست 2017 این روزها فرهنگ دوستان تبریز خواب راحت ندارند. صدای ناله های «ارگ تبریز»*، یکی از مهمترین و عزیزترین آثار تاریخی شهرشان به وضوح به گوش می رسد. باز حکومت، شبانه، به جان اثری