آواز عشق و روشنایی مهرگان، در بی صدایی سرزمین مان

بخش ويژه مهرگان، جشن ملی ایرانیان

(دهم تا شانزدهم مهرـ اول تا هفتم اکتبر)

  هزاران سال است که در چنین روزهایی آواز عشق و روشناییِِ مهرگان در سراسر سرزمین مان می پیچد، و به پاییز اندوه زده آرامش و زیبایی می بخشد.

    مهرگان از یک سو «روز عشق در فرهنگ ایرانی» شناخته می شود، و از سویی دیگر «روز بزرگداشت وفای به پیمان» است؛  زیرا در فرهنگ ایرانی ما، پیمان شکنی نیز چون دروغگویی و ویرانگری از بدترین گناهان می باشد.

     اهمیت دیگر مهرگان ، همچون جشن های دیگر ایرانی، در سکولار بودن آن است. در جشن مهرگان، همه ی مردمان، برکنار از جنسیت، مرام، مذهب، و بی مذهبی می توانند درکنار هم  باشند و شادی هایشان را با هم قسمت کنند.

    متاسفانه در چهل و سه گذشته ایرانیان، به دلیل تسلط یک حکومت عبوس و مذهبیِ فرهنگ ستیز، نتوانسته اند جشن های ملی و غیرمذهبی خود را به راحتی، و آنگونه که شایسته ی پاسداشت این جشن هاست در ایران برگزار کنند. و در دو سال گذشته  نیز «کرونا» گرفتاری و رنج بیشتری بر مردمان سرزمین مان تحمیل کرده است.

با این حال چه زیباست که مردمان دوستدار فرهنگ ایران حتی در خانه هایشان از مهرگان زیبا یاد کنند و با کودکان و نوجوانان شان از مهرگان بگویند؛ تا سهمی در انتقال فرهنگ زیبای ایرانی به نسل های آینده داشته باشند.

    توصیه بنیاد میراث پاسارگاد، به فرهنگ دوستان، و به ويژه جوانان این است که امسال نیز چون سال گذشته از امکانات اینترنتی استفاده کرده و با ابتکارهایی تازه جشن مهرگان را به شکلی مجازی، و بهتر از همیشه برگزار  کنند.

با مهر و خرمی

شکوه میرزادگی

سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

مهرگان 2021 ـ 1400

Savepasargad.com

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیدعلی صالحی و وضعیت سانسور کتاب در ایران

Read Next

زمان اجرای نمایش «بازی در بازی» جدیدترین کار نیلوفر بیضایی