تماس

به اين آدرس ها می توانيد به فارسی یا انگلیسی ايميل بزنيد

ادمين: committee.s.pasargad@gmail.com

سردبير: شکوه ميرزادگی sh.mirzadegi@gmail.com

بنیاد میراث پاسارگاد