درباره بنیاد میراث پاسارگاد

Save Pasargad Logo

بنياد ميراث پاسارگاد در پی اقدام عده ی کثيری از مردمان جهان که از سال 2004، با هدايت «کميته ی بين المللی نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد»، به فعاليت وسيعی دست زدند تا از تخريب مجموعه ی تاریخی ـ فرهنگی پاسارگاد و به ويژه آرامگاه کورش بزرگ  جلوگیری کنند، بوجود آمد.

«بنياد ميراث پاسارگاد» مؤسسه ای غير انتفاعی، غير سياسی و غير مذهبی است که، طبق قوانين فدرال ايالات متحده آمريکا و قوانين ايالتی ايالت «کلرادو» اين کشور، به وسيله ی خانم شکوه ميرزادگی در تاريخ 2 ماه مه 2007 به ثبت رسمی رسيده است.

اين بنياد که اساس کارش بر حفظ و نجات میراث تاریخی و فرهنگی ایران است، برای کسب سود فعاليت نمی کند و موسس، هيئت امنا و مسئولین امور اجرايي آن نمی توانند، در مقابل خدمات خود برای بنياد، دستمزدی از اين بنياد و يا از هيچ موسسه ی خصوصی يا دولتی دريافت کنند.

در عين حال، موسس و کليه ی اعضای هيئت امنای بنياد نمی توانند در برنامه ها، همايش ها، اطلاع رسانی های مربوط به اين بنياد به نفع حزب، گروه، يا دسته ای سياسی يا مذهبی و يا دولتی خاص که به آن وابسته اند يا به آن باور دارند تبليغ کنند.

اهداف بنياد به شرح زير است

الف ـ گردآوری اطلاعات مربوط به وضعيت آثار باستانی و فرهنگی در ايران، و در کشورهای ديگر، و خطرات طبيعی و انسانی، سهل انگارانه و عامدانه، که آنها را تهديد به نابودی می کنند.
ب ـ اقدام برای آگاه سازی مردم ايران و جهان در مورد اين خطرات و تدارک اقدامات اعتراضی وسيع.
پ ـ آگاه ساختن سازمان های مختلف بين المللی که مسئول حفظ آثار و ميراث های تاريخی و فرهنگی ملت ها و کل بشريت هستند از وضعيت ميراث در خطر.
ت ـ پی گيری اقدامات سازمان های محلی و بين المللی.
ث ـ طرح دعاوی حقوقی در راستای جلوگيری از تخريب ميراث های بشری ايرانزمين.
ج ـ تشويق و ترغيب عموم مردمان به شرکت در اين گونه اقدامات.
چ ـ دعوت از نويسندگان و هنرمندان و صاحبان رسانه های گروهی برای شرکت در اين گونه مبارزات فرهنگی.
ح ـ ايجاد آرشيوهای خبری و اطلاعاتی و نيز ارائه اين آرشيوها به عموم از طريق رسانه ها و بخصوص اينترنت.
خ ـ برگزاری سخنرانی ها، کلاس ها، سمينارها و کنفرانس هایی در راستای رسيدن به اهداف فوق.
د ـ کوشش و ارائه ی راه حل هايي برای جلوگيری از تخريب مناطق باستانی ايرانزمين به وسيله ی برنامه های آبادانی و عمرانی.
ذ ـ ايجاد نشريات و تهيه برنامه های ديداری ـ شنيداری برای آگاهی دادن به عموم و کسب حمايت های هرچه بيشتر مردمی در سراسر جهان.

اعلام موجوديت بنياد جهانی ميراث پاسارگاد

از آنجايي که تجربه ها و پژوهش های علمی نشان می دهد که دست آوردهای تاريخی، و فرهنگی هر سرزمين می توانند در ساختن روحيه و اعتماد به نقس هر ملت نقشی اساسی داشته باشند، از آنجا که گنجينه های تاريخی و فرهنگی تنها ارزش ملی ندارند و دارای اهميتی انکار ناپذير در تحول مدنيت کل بشريت هستند، و از آنجا که، به دليل عملکرد سازمان های مسئول در ايران، ميراث فرهنگی و تاريخی ملی و جهانی ما در وضعيت بسيار بدی قرار دارد و همه ما به صورتی روزمره شاهد بی توجهی ها و حتی ويران گری های عمدی بسياری از مسئولان امور حفظ ميراث فرهنگیی و تاريخي در سراسر ايرانزمين بوده ايم، ما، به عنوان بخشی از دوستداران ميراث فرهنگی ايران، احساس می کنيم که اگر، در کوتاه مدت، قادر نيستيم تا عمليات نيروهای ويرانگر در داخل ايران را متوقف کنيم، اما می توانيم با فعاليت های گوناگون خود موسساتی را که بر اساس قوانين بين المللی موظف به حفظ اين آثار هستند در جريان بگذاريم.

ما می توانيم با مردمان فرهنگ دوست ایران و جهان از اين بيدادی که بر فرهنگ و تاريخ يک ملت می رود مکرر سخن بگوييم، می توانيم خبرهاي تاريخ زدايي را که از چشم و گوش مردمان سرزمين مان دور نگاهداشته می شود با سند و مدرک در اختيارشان بگذاريم، می توانيم با انجام پژوهش هایي به دور از غرض های تعصب آلود پنجره های تازه ای را برای تماشای منظره ی فرهنگ و تاريخ خودمان بگشايم، می توانيم به صورتی پي گير و مدام حضور سازنده و پر اهميت اين فرهنگ را خاطر نشان سازيم، و هشدار دهندگانی دايمی باشيم برای برای حفظ يا نجات اين آثار.

بر اساس اين نکات است که اکنون، در اين راستا، بنيادی فرهنگی را بصورت رسمی و قانونی به ثبت رسانده ايم که نام آن را، به احترام ياد جاويدان کورش بزرگ، پدر حقوق بشر ایران، «بنياد ميراث پاسارگاد»Pasargad Heritage Foundation گذاشته ايم. اين بنياد، موسسه ای غير انتفاعی، غير سياسی و غير مذهبی است که به وسيله ی افرادی داوطلب و بدون دريافت دستمزد از سراسر جهان اداره خواهد شد؛ افرادی که عشق و باور به اهميت حفظ گنجينه های فرهنگی و تاريخی ايرانزمين پايه های تلاش آن ها را می سازد.

ساختار بنياد ميراث پاسارگاد

بنياد ميراث پاسارگاد بوسيلهء يک «هيئت امنا»(11 تا 15 نفره) اداره می شود. اعضای آن را «مؤسس» بنياد انتخاب و دعوت کرده و آن ها نيز داوطلبانه و کتباً دعوت مؤسس را برای عضويت هيئت امنای بنياد پذيرفته اند.

هيئت امنای بنياد هر هفت سال یکبار افرادی را از ميان اعضای بنیاد برای سمت های اجرایی انتخاب می کنند:

الف ـ رئيس هيئت اجرایی بنياد
ب ـ معاون رييس هيئت اجرایی، که در غياب او انجام وظايف رئيس هيئت اجرایی بنياد را بر عهده دارد.
پ ـ منشی هيئت امنای بنياد
ت ـ مسئول امور اجرایی و سخنگوی بنياد
پ ـ ناظر مالی بنياد

وظايف هيئت امنا بشرح زير است:

الف ـ تعيين سياست ها و برنامه های کلی بنياد در جلسات عادی ساليانه.
ب ـ استماع گزارش های ساليانه مسئول امور اجرایی بنياد و تصويب يا تصحيح آن در جلسات عادی ساليانه.
پ ـ استماع گزارش های ساليانه ناظر مالی بنياد و تصويب يا تصحيح آن
ت ـ هر امر ديگری که موضوع آن همراه با دعوتنامه تشکيل جلسه هيئت به اطلاع اعضای هيئت امنا رسيده باشد.

اعضای هيئت امنا در سه صورت زير قادر به ادامه ی عضويت در اين هيئت نخواهند بود: الف) استعفا؛ ب) تعليق عضويت بنا به تشخيص اکثريت مطلق (دوسوم) اعضای هيئت امنا؛ پ) فوت.

.در هر سه ی اين موارد، مسئول امور اجرایی  با مشورت شخص يا اشخاص ديگری را که آمادگی خود را برای عضويت داوطلبانه در هيئت را اعلام داشته اند بعنوان جانشين شخص خارج شونده از هيئت انتخاب می کند.

***

هيئت اجرایی بنياد ميراث پاسارگاد

  خانم شکوه میرزادگی سخنگو

خانم سودابه چمن آرا مسئول امور اجرایی

دکتر شادی فرهنگ رازی رئیس هیئت امنا

خانم شمس رنجبر منشی و ناظر امور مالی

مشاوران بنیاد میراث پاسارگاد

دکتر کاوه فرخ باستانشناس، تاریخ دان (در ارتباط با تاریخ باستانی)

آقای آرمین لنگرودی (در ارتباط با تاریخ ایران)

دکتر محسن بنائی تاریخ دان، (در ارتباط با تاریخ مذاهب )دکتر نیره انصاری حقوقدان، (در ارتباط با مسایل حقوقی)

 هیئت امنای بنیاد میراث پاسارگاد به ترتیب پیوستن به بنیاد میراث پاسارگاد

خانم شکوه میرزادگی ـ آمریکا
*زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند ـ تهران
دکتر اسماعیل نوری علا ـ آمریکا
دکتر تورج پارسی ـ سوئد
دکتر محمدعلی  دادخواه ـ تهران
خانم شمس رنجبرـ آمریکا
دکتر شهلا عبقری ـ آمریکا
*زنده یاد دکتر هرمز حکمت ـ آمریکا
آقای بیژن خلیلی ـ آمریکا
دکتر سیاوش عبقری ـ آمریکا
دکتر شادی فرهنگ ـ انگلستان
خانم سودابه چمن آرا ـ آمریکا
آقای بابک ادیبیان ـ آمریکا

 

بنیاد میراث پاسارگاد