• بنیاد میراث پاسارگاد

درباره بنیاد میراث پاسارگاد

Save Pasargad Logo

 

«بنياد ميراث پاسارگاد» در پی اقدام عده ی کثيری از مردمان جهان که از سال 2004، با هدايت «کميته ی بين المللی نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد»، به فعاليت وسيعی دست زدند تا از تخريب مجموعه ی تاریخی ـ فرهنگی پاسارگاد و به ويژه آرامگاه کورش بزرگ  جلوگیری کنند، بوجود آمد.

«بنياد ميراث پاسارگاد» مؤسسه ای غير انتفاعی، غير سياسی و غير مذهبی است که، طبق قوانين فدرال ايالات متحده آمريکا و قوانين ايالتی ايالت «کلرادو» اين کشور، به وسيله ی خانم شکوه ميرزادگی در تاريخ 25 ماه آوريل سال 2007 تأسيس شده و در تاريخ 2 ماه مه 2007 به ثبت رسمی رسيده است.

اين بنياد که اساس کارش بر حفظ و نجات میراث تاریخی و فرهنگی ایران است، برای کسب سود فعاليت نمی کند و موسس، هيئت امنا و مسئولین امور اجرايي آن نمی توانند، در مقابل خدمات خود برای بنياد، دستمزدی از اين بنياد و يا از هيچ موسسه ی خصوصی يا دولتی دريافت کنند.

در عين حال، موسس و کليه ی اعضای هيئت امنای بنياد نمی توانند در برنامه ها، همايش ها، اطلاع رسانی های مربوط به اين بنياد به نفع حزب، گروه، يا دسته ای سياسی يا مذهبی و يا دولتی خاص که به آن وابسته اند يا به آن باور دارند تبليغ کنند.

 

اهداف بنياد به شرح زير است

الف ـ گردآوری اطلاعات مربوط به وضعيت آثار باستانی و فرهنگی در ايران، و در کشورهای ديگر، و خطرات طبيعی و انسانی، سهل انگارانه و عامدانه، که آنها را تهديد به نابودی می کنند.
ب ـ اقدام برای آگاه سازی مردم ايران و جهان در مورد اين خطرات و تدارک اقدامات اعتراضی وسيع.
پ ـ آگاه ساختن سازمان های مختلف بين المللی که مسئول حفظ آثار و ميراث های تاريخی و فرهنگی ملت ها و کل بشريت هستند از وضعيت ميراث در خطر.
ت ـ پی گيری اقدامات سازمان های محلی و بين المللی.
ث ـ طرح دعاوی حقوقی در راستای جلوگيری از تخريب ميراث های بشری ايرانزمين.
ج ـ تشويق و ترغيب عموم مردمان به شرکت در اين گونه اقدامات.
چ ـ دعوت از نويسندگان و هنرمندان و صاحبان رسانه های گروهی برای شرکت در اين گونه مبارزات فرهنگی.
ح ـ ايجاد آرشيوهای خبری و اطلاعاتی و نيز ارائه اين آرشيوها به عموم از طريق رسانه ها و بخصوص اينترنت.
خ ـ برگزاری سخنرانی ها، کلاس ها، سمينارها و کنفرانس هایی در راستای رسيدن به اهداف فوق.
د ـ کوشش و ارائه ی راه حل هايي برای جلوگيری از تخريب مناطق باستانی ايرانزمين به وسيله ی برنامه های آبادانی و عمرانی.
ذ ـ ايجاد نشريات و تهيه برنامه های ديداری ـ شنيداری برای آگاهی دادن به عموم و کسب حمايت های هرچه بيشتر مردمی در سراسر جهان.

اعلام موجوديت بنياد جهانی ميراث پاسارگاد

از آنجايي که تجربه ها و پژوهش های علمی نشان می دهد که دست آوردهای تاريخی، و فرهنگی هر سرزمين می توانند در ساختن روحيه و اعتماد به نقس هر ملت نقشی اساسی داشته باشند، از آنجا که گنجينه های تاريخی و فرهنگی تنها ارزش ملی ندارند و دارای اهميتی انکار ناپذير در تحول مدنيت کل بشريت هستند، و از آنجا که، به دليل عملکرد سازمان های مسئول در ايران، ميراث فرهنگی و تاريخی ملی و جهانی ما در وضعيت بسيار بدی قرار دارد و همه ما به صورتی روزمره شاهد بی توجهی ها و حتی ويران گری های عمدی بسياری از مسئولان امور حفظ ميراث فرهنگیی و تاريخي در سراسر ايرانزمين بوده ايم، ما، به عنوان بخشی از دوستداران ميراث فرهنگی ايران، احساس می کنيم که اگر، در کوتاه مدت، قادر نيستيم تا عمليات نيروهای ويرانگر در داخل ايران را متوقف کنيم، اما می توانيم با فعاليت های گوناگون خود موسساتی را که بر اساس قوانين بين المللی موظف به حفظ اين آثار هستند در جريان بگذاريم.

ما می توانيم با مردمان فرهنگ دوست جهان از اين بيدادی که بر فرهنگ و تاريخ يک ملت می رود مکرر سخن بگوييم، می توانيم خبرهاي تاريخ زدايي را که از چشم و گوش مردمان سرزمين مان دور نگاهداشته می شود با سند و مدرک در اختيارشان بگذاريم، می توانيم با انجام پژوهش هایي به دور از غرض های تعصب آلود پنجره های تازه ای را برای تماشای منظره ی فرهنگ و تاريخ خودمان بگشايم، می توانيم به صورتی پي گير و مدام حضور سازنده و پر اهميت اين فرهنگ را خاطر نشان سازيم، و هشدار دهندگانی دايمی باشيم برای برای حفظ يا نجات اين آثار.

بر اساس اين نکات است که اکنون، در اين راستا، بنيادی فرهنگی را بصورت رسمی و قانونی به ثبت رسانده ايم که نام آن را، به احترام ياد جاويدان کورش بزرگ، پدر حقوق بشر ایران، «بنياد ميراث پاسارگاد»Pasargad Heritage Foundation گذاشته ايم. اين بنياد، موسسه ای غير انتفاعی، غير سياسی و غير مذهبی است که به وسيله ی افرادی داوطلب و بدون دريافت دستمزد از سراسر جهان اداره خواهد شد؛ افرادی که عشق و باور به اهميت حفظ گنجينه های فرهنگی و تاريخی ايرانزمين پايه های تلاش آن ها را می سازد.

ما، اعضای هیات امنای بنياد ميراث پاسارگاد به اين وسيله اعلام موجوديت و شروع کار اين موسسه جهانی را اعلام کرده و از اين پس تمام توان خود را در راه حفظ و نگاهبانی از تاريخ و فرهنگ ملی و جهانی ايرانزمين در سراسر جهان به کار خواهيم برد. اولين جلسه انتخابات اين بنياد در تاريخ سپتامبر 2007 انجام می شود و بخش های مختلف آن آماده پذيرش همراهان تازه خواهد بود.

لطفا اگر به حفظ تاريخ و فرهنگ ملی و بشری ايرانزمين و بهره وری از اثرات آن در پيشرفت فرهنگی جامعه ما، و جوامع بشری و ارتباط متمدنانه ما با دنيای امروز باور داريد با ما تماس گرفته و در اين کوشش شرافتمندانه همراه و همگام ما شويد. درهای بخش های مختلف بنياد ميراث پاسارگاد بروی شما هميشه گشوده است.

ساختار بنياد ميراث پاسارگاد

بنياد ميراث پاسارگاد بوسيلهء يک «هيئت امنا»(11 تا 15 نفره) اداره می شود. اعضای آن را «مؤسس» بنياد انتخاب و دعوت کرده و آن ها نيز داوطلبانه و کتباً دعوت مؤسس را برای عضويت هيئت امنای بنياد پذيرفته اند.

با تشکيل هيئت امنای بنياد، مؤسس بنياد نيز چون يکی از اعضای هيئت امنا محسوب شده و، پس از تشکيل نخستين جلسه رسمی اين بنياد، ديگر دارای مزيتی بر ساير اعضا ندارد.

هيئت امنای بنياد هر هفت سال یکبار افرادی را از ميان اعضای بنیاد برای سمت های اجرایی انتخاب می کنند:

الف ـ رئيس هيئت اجرایی بنياد
ب ـ معاون رييس هيئت اجرایی، که در غياب او انجام وظايف رئيس هيئت اجرایی بنياد را بر عهده دارد.
پ ـ منشی هيئت امنای بنياد
ت ـ مسئول امور اجرایی و سخنگوی بنياد
پ ـ ناظر مالی بنياد

وظايف هيئت امنا بشرح زير است:

الف ـ تعيين سياست ها و برنامه های کلی بنياد در جلسات عادی ساليانه.
ب ـ استماع گزارش های ساليانه مسئول امور اجرایی بنياد و تصويب يا تصحيح آن در جلسات عادی ساليانه.
پ ـ استماع گزارش های ساليانه ناظر مالی بنياد و تصويب يا تصحيح آن
ت ـ هر امر ديگری که موضوع آن همراه با دعوتنامه تشکيل جلسه هيئت به اطلاع اعضای هيئت امنا رسيده باشد.

اعضای هيئت امنا در سه صورت زير قادر به ادامه ی عضويت در اين هيئت نخواهند بود: الف) استعفا؛ ب) تعليق عضويت بنا به تشخيص اکثريت مطلق (دوسوم) اعضای هيئت امنا؛ پ) فوت.

در هر سه ی اين موارد، هيئت امنا با اکثريت مطلق (دو سوم) شخص يا اشخاص ديگری را که آمادگی خود را برای عضويت داوطلبانه در هيئت را اعلام داشته اند بعنوان جانشين شخص خارج شونده از هيئت انتخاب می کند.

هيئت اجرایی  بنياد ميراث پاسارگاد

هيئت اجرایی بنياد ميراث پاسارگاد

دکتر شادی فرهنگ رازی رييس هيئت امنا
خانم سودابه چمن آرا معاون هیئت امنا
خانم شمس رنجبر منشی و ناظر امور مالی
خانم شکوه ميرزادگی مسئول امور اجرايي و سخنگوی بنياد

مشاوران بنیاد میراث پاسارگاد

دکتر کاوه فرخ باستانشناس، تاریخ دان (در ارتباط با تاریخ باستانی)
دکتر محسن بنائی تاریخ دان، (در ارتباط با تاریخ مذاهب )
دکتر نیره انصاری حقوقدان، (در ارتباط با مسایل حقوقی)

  هیئت امنای بنیاد میراث پاسارگاد به ترتیب حروف الفبا

طراح سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، فعال اجتماعی ـ آمریکا آقای بابک ادیبیان

 

جامعه شناس، ايرانشناس، استاد دانشگاه ـ سوئد دکتر تورج پارسی

 

مدیر و موسس بنیاد خدمات اجتماعی و پشیبانی از جامعه ایرانی  ویرجینا، فعال فرهنگی،  مشاور و ارائه دهنده راه حل های حمایتی به زنان و کودکان مهاجر ـ آمریکا خانم سودابه چمن آرا

 

استاد دانشگاه،  حقوقدان، پژوهشگر، فعال فرهنگی.  آمريکا *دکتر هرمز حکمت

 

ناشرشرکت کتاب، فعال فرهنگی و اجتماعی ـ آمریکا آقای بيژن خليلی

 

حقوقدان، وکيل،  موسس حقوق بشر ايران (وکيل داوطلب در مسايل حقوقی آثار فرهنگی ـ تاريخی ايران) ـ ايران  

دکترمحمدعلی دادخواه

هنرمند نقاش، فعال فرهنگی  ـ آمريکا  

خانم شمس رنجبر

استاد دانشگاه، فعال  فرهنگی و اجتماعی ـ  آمریکا  

دکتر سیاوش عبقری

استاد دانشگاه، فعال فرهنگی و اجتماعی  ـ آمریکا  

دکتر شهلا عبقری

 استاد دانشگاه، بیولوژیست، مدیر شرکت بیوتکنولوژی  (S.M.D.G)ـ انگلستان  

دکترشادی فرهنگ رازی

باستانشناس و پژوهشگر تاریخ

نويسنده، ژورناليست،  پژوهشگر مسايل فرهنگی،، موسس «کميته ی بين المللی نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد»، «بنياد ميراث پاسارگاد»، و «صدای میراث فرهنگی جهانی» ـ آمریکا

دکتر پرویز ورجاوند

خانم شکوه ميرزادگی

 شاعر، نويسنده، پژوهشگر، جامعه شناس، استاد دانشگاه، موسس نشریه جنبش سکولار دموکراسی ایران ـ آمزسکا ، دکتر اسماعیل نوری علا

*دکتر هرمز حکمت، حقوقدان، فعال فرهنگی
زنده یاد دکتر هرمز حکمت از اولین همراهان و حامیان کمیته بین الملی نجات و اولین رییس هیئت اجرایی «بنیاد میراث پاسارگاد» بودند و تا هنگامی که توان فعالیت داشتند، با تمام توان خود همراه و حامی بنیاد بودند. نام ایشان همچنان و همیشه در کنار اعضای هیئت امنای بنیاد همیشگی خواهد بود.
*دکتر پرويز ورجاوند، باستانشناس، پژوهشگر تاريخ ايران
نام زنده ياد دکتر پرويز ورجاوند از آنجا در کنار اعضای گرامی هيئت امنای بنياد آورده شده که ايشان از اولين کسانی در ايران بودند که کميته نجات پاسارگاد را مورد حمايت خود قرار دادند و از اولين کسانی بودند که در جريان تاسيس اين بنياد قرار گرفته و از ايشان برای حضور در هيات امنا دعوت شده بود. و از آنجا که ايشان اولين باستانشناس ايرانی هستند که برای حفظ آثار باستانی ايران از تخت جمشيد گرفته تا نقش جهان و پاسارگاد در شرايطی سخت و شجاعانه تلاش بسيار کرده اند، نام شان در کنار اعضای هيئت امنای اين بنياد همیشگی خواهد بود.