نوروز 1400

سال نو ایرانی بر همگان خجسته باد
بخش ويژه نوروز 1400 – 2021

پیام نوروزی بنیاد میراث پاسارگاد

  • در آستانه ی سال نوی ايرانی، که نشانه ی روشن فرهنگ زمینی و خردمدار ما است.
  • در آستانه ی نوروزی که پايه و گوهر آن بر حضور بی ترديد انسان و بايستگی شادمانی  او نهاده شده،
  • در آستانه ی نوروزی که آمدنش نشانه ی همبستگی و آشتی انسان ها با يکديگر و با طبيعت  است،
  • در آستانه ی نوروزی که اشاره پر معنایی به پايان سردی و سياهی،  و آغاز آزادی و آرامش و شادمانی است،
  • در آستانه ی نوروزی که با سايه انداختن بر سر همه ی انسان ها، با هر جنسيت و مذهب و مرام و عقيده ای، نماد روشن برابری خواهی و ضد تعبيض بودن است
  • از همگان می خواهيم که سال پيش رو را همچنان به آهنگ ياری در کنار ما، و برای حفظ فرهنگ و میراث فرهنگی  سرزمين مان بايستيم، و خواستی  را که در گوهر نوروز می درخشد برآورده  سازیم.

با مهر و شادباش
بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد