• بنیاد میراث پاسارگاد

نوشته ها و گفته ها

گفتگوی بابک ادیبیان با دکتر نیره انصاری، حقوقدان و مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد، درباره جنبه های حقوقی قرارداد حکومت اسلامی و چین

قرارداد جمهوری اسلامی و چین، فاجعه ای که در آغاز سال 1400 بر سر ایران آمده است بابک ادیبیان: خانم دکتر انصاری گرامی ، سپاسگزارم برای

< ادامه مطلب