آوای تبعید شماره 28 (ويژه زبان و ادبیات کردی) منتشر شد

چند نکته
انتشار ویژهنامه ای در زبان و ادبیات کردی ادامه همان راهیست که با انتشار ویژه نامههایی در زبان و ادبیات ترکی و گیلکی آغاز
نموده بودیم. این ویژهنامهها در واقع نه تنها در شناخت و شناساندن این زبانها و خالقیت های هنری و ادبی آنها، بلکه ارزش
بدانهاست که »آوای تبعید« در برنامه کار خویش قرار داده است.
دوست عزیزم فریدون ارشدی کارهای تدارکاتی ویژه نامه زبان و ادبیات کردی را برعهده گرفتند و خود به تنهایی تمامی این
مطالب را از شعر و داستان گرفته تا نقد و بررسی و نقاشی های آن، تهیه کرده اند و این یعنی کاری بزرگ که تنها به صبر و
وسواسی ویژه پیش رفته است. سپاس فراوان از او که با چندین ماه کار سرانجام این مجموعه را فراهم آوردند.
در این شماره خالف دیگر شمارههای »آوای تبعید« از چند خط استفاده شده است. مشکل از آنجا آغاز شد که هر نوشتهای با
یک خط و چه بسا شکل ویرایشی متفاوتی دریافت میشد. در تغییر خطها حروف درهم میریخت. نتیجه اینکه تصمیم گرفته
شد تا حد امکان از چند خط استفاده شود.

اسد سیف

سخنی کوتاه
دوست فاضلم “مهدی استعدادی شاد” از من خواست تا در تهیه و تدارک ویژنامه ی کوردی نشریه “آوای تبعید” با دوست
گرانقدرم “اسد سیف” همکاری بکنم. از آنجایی که هدف گردانندگان “آوای تبعید” آشنا کردن خوانندگانش با شعر و ادبیات
زبانهای موجود در جغرافیای کنونی ایران عنوان شد، علیرغم شناختم از مشکالت چنین کاری، با کمال میل
مسئولیت تهیه آثار را پذیرفتم .
ویژهنامه ای که هم اکنون در اختیار شماست، حاصل تالشی چند ماهه است که با وجود تمامی مشکالت؛ تماس با نویسندگان،
دریافت نوشتهها، گردآوری آثار و فرستادن برای تنظیم و صفحهآرایی، به سرانجام رسید.
زبان کوردی، یکی از زبان های کهن دام نه زاگروس با نگارش و رسمالخط ویژە است، آشنا نبودن دوستانی که وظیفهی
صفحهآرایی نشریه را برعهده داشتند با این زبان، قطع شدن و کند بودن اینترنت در ایران، طول کشیدن زمان ترجمهی پارهای
از آثار توسط نگارنده ها، اشتباه در فرستادن متنها با “پی دی اف”، به جای استفاده از “فرمات ورد”، از جمله مشکالتی بودند
که تا اندازه ای بر روند پیش رفتن کار در زمان مشخص شده برای انتشار، تأثیر گذاشت.
بیگمان آثار منتشر شده در این ویژهنامه، بخش کوچکی از تولیدات ادبی، پژوهشی و هنری بسیار گسترده زبان و ادبیات کوردی
در جغرافیای کنونی ایران است. گسترهای پر بار در شاخههای سورانی، کهلهوری، اورامی و کورمانجی، در ژانرهای شعر، داستان،
رمان، نمایشنامه، نقد و بررسی، ترجمه، واژهنامه، پژوهش و تحقیق .
امید آنکه چنین کاری دریچهای باشد برای آشنایی خوانندگان با گوشهای از زبان و ادبیات کوردی.
فریدون ارشدی
همکاران این شماره:
صالح آکین/ سامال احمدی/ ابراهیم احمدینیا/
فرانک احمدی / تهوفیق ئیبراهیمی/ یهس مهر
ئیبراهیم ی/ گولباخ بههرامی/ علی پاک سرشت/
قاسم تاباک/ انیسه جعفریمهر/ ژیار جهانفرد/
ناهید حسینی/ نوید حسینی/ شاهرخ حسنزاده/
کاوه خوسروی/ سارو خسرهی/ احمد خلیلی فرد/
بهزاد رحیم ی/ اسعد رشیدی/ قادر رسول فات/
فرشید رستمی/ بیژن رهحمانی/ سیامند زندی/
رحمان صوفی سلطانی/ سهرچاوهکان/ صالح
سوزنی/ بابا شیخ ناصری/ فاتح شیخاالسالمی/
فرزین صادق ایوبی/ کویستان عومهرزاده/ بیان
علیرمایی/ ایرج عبادی/ اسماعیل عظمی/ فرهاد
عزتیزاده/ شوانه فاضل نیا/ کیوان فهیمی/ ئارام
فه تحی/ کیوان قادری/ نی نا کریمی/ لیال گرگانی/
شهویار گوالبیئازه ر/ عادل محمدپور/ کاروان
محمدپور/ صالح محمدی/ خاطره محمدی/
شعیب میرزایی/ هیوا میرزایی/ کمال مریوانی/
محمدتوفیق مشیرپناهی/ منوچهر ناصحی/ کامیل
نجاری/ سیامک نجفی/ شیما نعمتالهی/ کاوان
نههایی/ ناسر وهحیدی/ کوروش همهخانی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گزارشی از «کوچه» در سی امین سالگرد کشته شدن فریدون فرخ زاد: علاقه روزافزون نسل جوان به فریدون فرخ زاد و برنامه ای مشکوک در بی بی سی فارسی درباره او

Read Next

چرا خانه های تاریخی چند صد ساله در دوران حکومت اسلامی ویران می شوند.