اثبات علمی تقلب در نتایج سیرک انتصابات فرمایشی-نمایشی رژیم توسط یک‌ نخبه ریاضیات…

Read Previous

مالِدیکتولوژی یا رفتارشناسی دشنام دهندگان -مزدک بامدادان

Read Next

آیا اسکلت یافته شده در بریانک تهران تاریخی ست یا نه؟