اجتماع پزشکان ایرانی ساکن آلمان در فرانکفورت، در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران و اعتراض به مافیای دارو در خدمت سپاه پاسداران

. پزشکان ایرانی ساکن آلمان روز شنبه 5 آذر با برگزاری یک تجمع، همبستگی خود را با خیزش سراسری مردم ایران اعلام کردند

در این تجمع تعدادی از پزشکان و پرستاران آلمانی نیز شرکت کرده بودند.  

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ دکتر نیره انصاری 

Read Next

علی کریمی در گفتگویی با مکس امینی: جایگاه من مشخص است، همیشه کنار مردم