اسلام گرایان افراطی: نوروز از کفر و شرک است و برای مسلمانان جایز نیست در آن شرکت کنند

Read Previous

ترفندهای رژیم اسلامی برای به پای صندوق آوردن مردم در انتخابات نمایشی-فرمایشیِ- احد قربانی

Read Next

برنامه ای از پوریا زراعتی در حرف آخر: تحلیلی بسیار جالب در مورد وضعیت آمریکا و چین و جایگاه ایران زیر سلطه حکومت اسلامی