اعدام های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته ۸۳ درصدبیشتر شده است

بنا برگزارش سازمان عفو بین الملل اعدام های حکومت اسلامی در یک سال گذشته هشتاد و سه درصد بیشتر شده است.

در حال حاضر ایران به نسبت جمعیت بیشترین تعداد اعدام های جهان را دارد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سازمان حقوق بشر ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با حکومت اسلامی شد

Read Next

سالروز تولد مجیدرضا رهنورد و روز ملی شیرو خورشیدبا حضور شاپور سورن پهلو، و دکتر محسن بنایی در منوتو