الهه رهرونیا (نوشاد): شعر بوی آتش، برای روز کوروش بزرگ

بوی آتش می‌دهد آبان و ما شوریده‌ایم

رد پای روشنی بر چهرهٔ شب دیده‌ایم 

ما به آتش می‌زنیم و نوبر ِخورشید را 

از  بهارستانِ بی‌تکرارِ کورش چیده‌ایم

اوهمان دریا و ما رودی که سویش می‌رویم 

اشکِ مهتابیم  و از چشمِ فلک باریده‌ایم 

چکه چکه از سپهر  نابِ  او جاری شدیم 

قطره قطره روی موجِ گریه‌ها خندیده‌ایم 

 کودک نوپای زرتشتیم و سوغاتِ سروش 

چون جوانه در کویر ِخارها روییده‌ایم

چشم ما گرچه به دامان سیاهی باز شد 

شعله شعله از  میان رخنه‌ها رخشیده‌ایم

غول تاریکی حریف ساز و برگِ ما نشد 

چون گل نوریم کو‌ بر سایه‌ها تابیده‌ایم‌

نام خوبش بر زبان و راه او آیین ما 

نسل او هستیم و رازِ  مهر را فهمیده‌ایم.

الهه رهرونیا(نوشاد)

۲۸ مهر

۲۰ اکتبر ۲۰۲۲

روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دکتر تورج پارسی: امسال روز کوروش همزمان شده با رستاخیز جوانان ایران؛ تا تاریکی را از ایران بزدایند

Read Next

فرزاد آریان: جوانان به پا خواسته اند تا سرزمین کوروش را بازپس بگیرند