امسال نوروز نگران جهان است ـ شکوه میرزادگی

 

نوروز زیبا، همراه مهربان هزاران ساله ی فرهنگ ایرانزمین دوباره می آید.  چون همیشه؛ با چهره ای آتشگون و گیسوانی  رها  در باد. خوش خوی و سربلند بر اسب بهار نشسته و برسرزمین هایی که مقدم اش را گرامی می دارند، می نازد و می بالد.  

عطرش نفس سرزمین مادری اش را تازه می کند و صدای آهنگین اش از حنجره ی هزاران پرنده  ترانه های  صلح و عشق و آزادی می خواند.

امسال نوروز نه تنها چون چهل و سه سال گذشته نگران سرزمین مادری اش می باشد، نگران جهانی ست که در آستانه ی جنگ می لرزد و می هراسد.

 نوروز همانند بهار میانه ای با جنگ و  خشونت و زشتی و نامهربانی ندارد؛ زیرا ژن او در سرزمینی و در زمانه ای ساخته شده که  خدایش خرد بوده و پیامبرانش نیکی و مهر. زمانه ای که حتی  رهبران سیاسی اش بر کتیبه ها می نوشتند:« اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید؛ که مردم را آفرید؛ شادی را برای مردم آفرید»

نوروز تان خجسته و شاد و زندگی تان از جنگ و تلخی و نامهربانی دور باد

با مهر فراوان  شکوه میرزادگی

نوروز 1401 ـ 2022 (سال زرتشت بزرگ)

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نوروز ماندگار در دل ما زنده است ـ دکتر علیرضا نوری زاد

Read Next

نوروز 1401 (سال زرتشت بزرگ) خجسته باد