امیر طاهری: «فریبکاری جمهوری اسلامی در کتاب هزار سال شعر فارسی»- گفتاری در ارتباط با فاجعه آموزش های ضد فرهنگی در ایران

Read Previous

دو شعر از افشین بابازاده

Read Next

در آستانه ی هشتادسالگی ـ شکوه میرزادگی