ایران هزاران ساله همچنان جوان و زنده است

دیکتاتوری و فقر و رنج و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام هست

اما ایران هزاران ساله همچنان جوان و زنده است زیرا فرهنگ ایرانی با عشق به زیبایی و شور زندگی در آمیخته است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تحریم های جهانی و تهدیدهای رژیم ایران: دکتر نیره انصاری و مانی

Read Next

فاجعه ای دیگر: تصویب ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست