ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

خامنه ای امروز ۱۷ می ۲۰۲۳ خطاب به مسافران حج:
«فریضه حج مهم است. اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید»
ملت آگاه و هوشیار ایران:
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
«دیوان شس»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مریم طلایی موتورسوار برتر رالی جهانی فیوا شد

Read Next

 فریادهای خشم آلود مردمان شهرهای مختلف ایران در پی اعدام سه معترض در اصفهان