مستندهایی درباره اهمیت کوروش بزرگ از دانشمندان، و تاریخ نویسان غیرایرانی

درباره اهمیت کوروش بزرگ و ماه ورود او به بابل:

برگرفته از دانشنامه ایرانیکا با رجوع به تحقیقات تاریخ شناسان معتبر دنیا

https://www.iranicaonline.org/articles/cyrus-iiI:

Bibliography:

 1. C. Avery, “Herodotus’ Picture of Cyrus,” American Journal of Philology 93/4, 1972, pp. 529-46.

 2. Bauer, Die Kyros-Sage und Ver­wandtes, Vienna, 1882.

P.-R. Bergen “Der Kyros ­Zylinder mit dem Zusatzfragment BIN II Nr. 32 und die akkadischen Personennamen im Danielbuch,” ZA 64, 1975, pp. 192-234.

 1. Bickerman, “The Edict of Cyrus in Ezra 1,” in E. Bickerman, Studies in Jewish and Christian History I, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 9, Leiden, 1976, pp. 72-108.

 2. Boyce, “The Religion of Cyrus the Great,” in A. Kuhrt and H. Sancisi-Weerdenburg, eds., Achaemenid History III. Method and Theory, Leiden, 1988, pp. 15-31.

 3. M. Burstein, The Babyloniaca of Berossus, Sources from the Ancient Near East 1/5, Malibu, Calif., 1978.

 4. G. Cameron, History of Early Iran, New York, 1936.

 5. Cargill, “The Nabonidus Chronicle and the Fall of Lydia. Consensus with Feet of Clay,” American Journal of Ancient History 2, 1977, pp. 97-116.

 6. A. Dandamaev, A Political History of the Achaemenid Empire, tr. W. J. Vogelsang, Leiden, 1989, pp. 1-69.

 7. M. D’yakonov, Istoriya Midii, Moscow and Leningrad, 1956.

 8. R. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, Yale Oriental Series, Researches 15, New Haven, Conn., 1929.

 9. Drews, “The Fall of Astyages and Herodotus’ Chronology of the Eastern Kingdoms,” Historia 18/1, 1969, pp. 1-11.

 10. Epḥʿal, “The Western Minorities in Babylonia in the 6th-5th Centuries B.C. Maintenance and Co­hesion,” Orientalia 47/1, 1978, pp. 74-90.

 11. N. Frye, The History of Ancient Iran, Munich, 1893, index, s.v.

 12. J. Gadd, L. Legrain, and S. Smith, Royal Inscriptions, Ur Excavations, Texts 1, London, 1928.

 13. Galling, Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter, Tübingen, 1964.

 14. K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, Lo­cust Valley, N.Y., 1975a.

Idem, Babylonian Historical-Literary Texts, Toronto, 1975b.

 1. W. Hirsch, The Friendship of the Barbarians. Xenophon and the Persian Empire, Hanover, N.H., 1985.

 2. Hüsing, Beiträge zur Kyros-Sage, Berlin, 1906.

 3. Jenni, “Die Rolle des Kyros bei Deuterojesaja,” Theologische Zeitschrift10/4, 1954, pp. 241-56.

 4. W. König, Die Persika des Ktesias von Knidos, Archiv für Orientforschung Beiheft 18, Graz, 1972.

 5. Kuhrt, “The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy,” Journal for the Study of the Old Testa­ment25, 1983, pp. 83-97.

 6. Landsberger and T. Bauer, “Zu neuveröffentlichten Geschichtsquellen der Zeit von Asarhaddon bis Nabonid,” ZA 37, 1927, pp. 61-98.

 7. Langdon, Die neubabylonischen Königs­inschriften, Vorderasiatische Bibliothek 4, Leipzig, 1912.

 8. J. P. McEwan, Late Babylonian Texts in the Ashmolean Museum, Oxford Editions of Cuneiform Texts 10, Oxford, 1984.

 9. E. L. Mallowan, “Cyrus the Great (558-529 B.C.),” Iran10, 1972, pp. 1-17.

 10. de Miroschedji, “La fin du royaume d’Anšan et de Suse et la naissance de l’empire perse,” ZA 75, 1985, pp. 265-305.

 11. Netzer, “Some Notes on the Characterization of Cyrus the Great in Jewish and Judeo-Persian Writing,” in Commémoration Cyrus. Hommage universel II, Acta Iranica 2, Tehran and Liège, 1974, pp. 35-52.

 12. Nylander, “Who Wrote the Inscriptions at Pasargadae?” Orientalia Suecana 16, 1967, pp. 135-80.

 13. L. Oppenheim, “The Babylonian Evidence of Achaemenian Rule in Mesopotamia,” in Camb. Hist. IranII, pp. 537-54.

 14. A. Parker and W. H. Dubberstein, Babylonian Chronology 626 B.C.-A.D. 75, Providence, R.I., 1956.

 15. V. Prášek, Kyros der Grosse, Der Alte Orient 13/3, Leipzig, 1912.

 16. V. P’yankov, “Bor’ba Kira II s Astiagom po dannym antichnykh avtorov” (Cyrus II’s struggle with Astyages according to the reports of ancient authors), VDI 3, 1971, pp. 16-37.

 17. Sancisi-Weerdenburg, “The Death of Cyrus. Xenophon’s Cyropaedia as a Source for Iranian History,” in Papers in Honour of Professor Mary Boyce II, Acta Iranica 25, Leiden, 1985, pp. 459-71.

 18. Schott, “Die inschriftlichen Quellen zur Geschichte Ēannas,” APAW, Phil.-hist. Kl., 7, 1930, pp. 45-67.

 19. Schubert, Herodots Darstellung der Cyrossage, Breslau (Bratislava), 1890.

 20. Smith, Babylonian Historical Texts, London, 1924.

 21. von Soden, “Kyros und Nabonid. Propaganda und Gegen-Propaganda,” in H. Koch and D. N. MacKenzie, eds., Kunst, Kultur und Geschichte der Achämenidenzeit und ihr Fortleben, AMI Ergänzungsband 10, 1983, pp. 61­-68.

 22. Stronach, Pasargadae. A Report on the Excavations Conducted by the British Institute of Persian Studies from 1961 to 1963, Oxford, 1978.

 23. B. F. Walker, Cuneiform Brick Inscriptions in the British Museum, the Ashmolean Museum, Oxford, the City of Birmingham Museums and Art Gallery, the City of Bristol Museum and Art Gallery, London, 1981.

 24. Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart, 1965.

 25. Zadok, “On the Connections between Iran and Babylonia in the Sixth Century B.C.,” Iran14, 1976, pp. 61-78.

(Muhammad A. Dandamayev)

Originally Published: December 15, 1993

Last Updated: November 10, 2011

This article is available in print.
Vol. VI, Fasc. 5, pp. 516-521

اهمیت کوروش از دید سازمان های مختلف (مذهبی و غیرمذهبی) و تاکید بر ماه اکتبر و ورود کوروش به بابل

https://www.britannica.com/biography/Cyrus-the-Great

https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-iranica-online/cyrus-COM_7908

https://totallyhistory.com/tomb-of-cyrus-the-great/

https://www.cityoflagunaniguel.org/ArchiveCenter/ViewFile/Item/396

https://earlychurchhistory.org/politics/arabs-jews-agree-cyrus-is-great/

https://www.nationalgeographic.com/culture/article/cyrus-the-great

https://christianpublishinghouse.co/2021/06/12/bible-history-cyrus-the-great-the-founder-of-the-persian-empire-and-the-conqueror-of-babylon/

https://overviewbible.com/cyrus-the-great/

https://www.getty.edu/art/exhibitions/cyrus_cylinder/

https://academic.oup.com/british-academy-scholarship-online/book/19619/chapter-abstract/178369802?redirectedFrom=fulltext

https://kingjamesbibledictionary.com/Dictionary/Cyrus

https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/who-was-cyrus-in-the-bible.html

گفتگو با باستانشناسان، تاریخشناسان ـ ویدئو

https://savepasargad.wpenginepowered.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1/

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فراخوان سراسری: 24 -25 – 26 آبان

Read Next

اتل متل توتوله، آسدعلی چه جوره؟ یه ریش داره تا سینه، سینه پر ز کینه: شعری که مادر کیان بر مزارش خواند