بخش شعر و ادبیات زیر نظر خانم شیرین رضویان

این بخش از آگوست 2023 زیر نظر خانم شیرین رضویان است

:بیوگرافی کوتاه شیرین رضویان

شیرین رضویان شاعر همدانی تبار , زاده تهران ومقیم لندن است که تا کنون هفت مجموعه شعر به زبان های فارسی وانگلیسی از او منتشر شده است

شعرهای او، همچنین  در چندین مجموعه وآنتولوژی فارسی وانگلیسی منعکس شده است.

شیرین رضویان دو دوره در هیات دبیران کانون نویسندگان ایران وانجمن قلم ایران در تبعید بوده وهم اکنون عضوهیات تحریریه نویسندگان در تبعید

 (Exiled Writers Ink) ویکی از داوران جایزه شعر بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی می باشد.

برای دیدن شعرهایی که قبل از این تاریخ در سایت بنیاد میراث پاسارگاد منتشر شده

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سازه ای از دوران ایلخانیان به دلیل ناکارآمدی و مرمت غلط حکومت اسلامی در حال نابودی ست

Read Next

تصویر کودک ایرانی در دوران باستان و کودک ایرانی در قرن بیست و یکم