بدری صفوی: همزمانی روز کوروش بزرگ و خیزش بزرگ زنان و مردان سرزمین مان را برای رهایی شادباش می گویم

 

در آستانه ی روز کوروش بزرگ و روز صدور منشور انسانمدار و حقوق بشر او، خیزش بزرگ زنان و مردان سرزمین مان برای رهایی از حکومت انسان ستیز و آزادی کش بسیار امیدبخش ومهم است

این روز و این همزمانی را به همگان شادباش می گویم

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

حسن دانشور: اولین انقلاب زنانه، مدرن و دموکراتیک جهان وامدار کوروش نیز هست

Read Next

دکتر اردشیر بابک نیا: گفته های کوروش هیچگاه به اندازه امروز اهمیت نداشته است