برخی از عکس های فرد هرینگتون

دکتر فرد هرینگتون
برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 1400 – 2021
در رشته میراث طبیعی و محیط زیست

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برخی از عکس های الهه بقراط

Read Next

گفته ها و نوشته هایی درباره فرد هرینگتون