بعد از «سوپر من» و «بت من» نوبت قهرمانان شاهنامه در کتاب های کودکان آمریکایی رسیده است

 

کتاب های کودکان با الهام از داستان های شاهنامه ـ اثر ارسیا روزگار

https://savepasargad.wpenginepowered.com/

برای تهیه کتاب های «شاهنامه برای کودکان»:

shahnamehforkids.com

یا Amazon.com

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نقشی بر اساس یکی از شعرهای فردوسی ـ فریبا درودیان

Read Next

گفتگو با ارسیا روزگار، نویسنده کتاب های «شاهنامه برای کودکان» از بابک ادیبیان