تبریک روز کوروش بزرگ به زبان های مختلف : هدیه تئاتر نسیم خاور به بنیاد میراث پاسارگاد

https://savepasargad.wpenginepowered.com/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%88/

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زن، زندگی، آزادی» آهنگ جدید خواننده ایرانی‌هلندی در حمایت از معترضان ـ به زبان انگلیسی

Read Next

سخنرانی درخشان نازنین بنیادی، در شورای امنیت سازمان ملل