تعهد یونسکو برای حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشورهای اسلامی چقدر کارآ خواهد بود؟

 

به دنبال پیروزی تاسف بار طالبان، یونسکو، سازمان علمی ـ فرهنگی سازمان ملل متحد با بیانیه ای خواستار حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و تضمین محیطی امن برای هنرمندان افغانستان شد.

این بیانیه که امروز منتشر شده، با اشاره  به ویرانی های عمدی 20 سال پیش طالبان ، می گوید: « میراث تاریخی متنوع افغانستان نه تنها بخش جدایی ناپذیر هویت افغانستان است بلکه برای کل بشریت اهمیت دارد و نگاهداری و نگاهبانی از آن ها برای آینده افغانستان امری حیاتی می باشد»

سازمان یونسکودر  انتهای بیانیه امروز،  خود را متعهد می داند که تمامی کوشش های ممکن را در جهت حافظت از میراث گرانبهای فرهنگی افغانستان انجام دهد

این سخنان ممکن است برای مردمان اروپا و آمریکا و کشورهایی که حکومت هایی قانونی و دموکرات دارند معنا داشته باشد اما برای مردم افغانستان و یا ایران و دیگر کشورهای دیکتاتور زده که سال هاست گرفتار فرهنگ ستیزی ها و ویرانگری حکومت های مذهبی بوده اند، این نوع تعهدات متمدنانه برای حفظ  میراث های فرهنگی و تاریخی چندان کارآیی نداشته اشت.. به ويژه که حکومت های مسلط براین کشورها اجزای فرهنگی و تاریخی غیر اسلامی برایشان نه تنها پشیزی نمی ارزد، بلکه ویران کردن آن ها را از وظایف مسلمانان واقعی می دانند.

البته تلاش یونسکو قابل تحسین است، و همچنین تلاش همه ی فرهنگ دوستانی که به اهمیت و ارزش میراث های با ارزش فرهنگی و تاریخی واقف هستند. اما با توجه به ویرانگری هایی که تا کنون حکومت اسلامی حاکم برایران، طالبان و داعشیان، در ارتباط با تاریخ و فرهنگ غیر شیعی و غیر اسلامی انجام داده اند، این تلاش ها باید که گسترده، مستمر و سازماندهی شده باشند.

شکوه میرزادگی

بیستم آگوست 2021

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تنگ بلاغی، نیلوفر آبی! شکوه میرزادگی

Read Next

درباره کلیدواژه ی «پیچیدگی ـ داریوش بی نیاز