جوانی نسل ما هیچوقت پیر نخواهد شد ـ شکوه میرزادگی

یکی از تابلوهای احمدرضا احمدی در نمایشگاه اخیر او

جوانی نسل ما هیچوقت پیر نمی شود

نگاهت می کنم
برعکسی که زیرش نوشته اند
احمدرضا احمدی
دروغ است! باور نمی کنم
مگر می شود
تو هم مثل ما پیر شده باشی
باور نمی کنم
آن شاعر زیبایی که
نشسته بر تارک موج نو
و جوانی ما را
در پیاده روهای رقص و گل و عشق
 ثبت می کرد
پیرشده باشد
نه احمدجان دروغ است
توعصاره ی تاریخی هستی
که هنوز به دروازه های اندوه و مرگ نرسیده بود
!نه 
*«حتما «ساعقه بر عکس های جوان ما زده است
وگرنه ما پیر نمی شویم
چرا که جوانی نسل ما هیچوقت پیر نخواهد شد
 
شکوه میرزادگی دهم سپتامبر 2022
———————————————-
* از شعر احمدرضا احمدی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بازداشت معترضان به بی آبی

Read Next

نمایشگاهی از آثار هنری احمدرضا احمدی