حسن دانشور: اولین انقلاب زنانه، مدرن و دموکراتیک جهان وامدار کوروش نیز هست

هفتم ابان سال ۱۴۰۱ در حالی نزدیک می شود که شخصیت اسطوره ای – تاریخی کوروش بزرگ در ذهنیت ایرانیان معنای تازه ای یافته است . اگر در انقلاب مشروطه و در دوران پهلوی ها تجلیل از کوروش دستمایه بازسازی هویت ملی ایرانیان بود و درخدمت ناسیونالیسم ایرانی قرار گرفت، پس ازانقلاب اسلامی و در دوران سیاه تسلط اسلامیست ها، تبدیل به نمادی برای ازادی شد . حضور صدها هزار نفر درپاسارگاد، معنای امروزی او را نشان داد و در ادامه به تسخیر خیابانها توسط میلیونها زن ومرد جوان انجامید . پس ادعای نادرستی نیست اگر بگوییم اولین انقلاب زنانه، مدرن، دموکراتیک وازادی بخش جهان وامدار این شخصیت  بزرگ نیز هست .
روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مازیار قویدل: راستگو وُ درست کردار همچون کوروش

Read Next

بدری صفوی: همزمانی روز کوروش بزرگ و خیزش بزرگ زنان و مردان سرزمین مان را برای رهایی شادباش می گویم