حکومت اسلامی، یک جوان آزادی خواه دیگر را هم به دار آویخت.

امروز 12 نوامبر 2022 ، 21 آذر ماه حکومت اسلامی مجیدرضا رهنورد، 23 ساله را که در دو هفته قبل دراعتراضات خیابانی دستگیر شده بود به در آویخت. این دومین معترضی ست که در یک هفته در زندان کشته می شود

تعداد معترضینی که در سه ماه گذشته به دست مامورین حکومت اسلامی در کوچه و خیابان کشته شده اند تا امروز (21 آذر) 490 نفر شده اند

بیشتر این جان باختگان راه آزادی ایران جوان و کودک بوده اند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

  نیاز به یک«کنفدراسیون جهانی نجات ایران» ـ شکوه میرزادگی

Read Next

خامنه ای، حیله گر، فاسد و جلاد ـ دکتر جلال ایجادی