حکومت اسلامی مدرسه زیبای هشتاد ساله ای را در همدان ویران کرد

 

چندین سال است که مسئولین حکومت اسلامی به جان آثار تاریخی همدان (از دوران باستانی گرفته تا دوران پهلوی) افتاده اند و هر کجایی را که دست شان برسد به عنوان عمران و آبادی ویران می کنند و وقتی سر و صدای اندک مردمانی که دلسوز میراث فرهنگی هستند در می آید آن را به گردن یکدیگر می اندازند و پس از مدتی هم سر و صدا خاموش می شود، و بر ویرانه های تاریخی یک محوطه ساختمانی از فروشگاه گرفته تا آپارتمان سر می کشد . تازه ترین خرابکاری های حکومت اسلامی به «به میمنت و مبارکی شروع سال تحصلی مدارس» نابود کردن مدرسه تاریخی ظفر شهر همدان است. یک صبح بدون هیچ مقدمه ای با بولدوزر و کامیون ریختند و مدرسه را که قرار بود همین روزها به ثبت ملی برسد ویران کردن.

 طبق شهرداری تقصیر را به گردن مالک انداخت، و مالک مدعی شد که از شهرداری اجازه داشته است و وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی که از نظر قانونی مسئول مستقیم حفظ و نگاهداری و نگاهبانی از آثار تاریخی ست ابتدا ساکت بود و بعد هم گفت «ماجرا تعقیب خواهد شد».

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بخش ويژه همایش بزرگداشت احمد کسروی

Read Next

شصت درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق، و 73 درصد مستحق اعانه هستند و حکومت اسلامی در تدارک دادن امکانات رفاهی بیشتر به لبنان است