خانه ثبت ملی شده ی صدراعظم مظفرالدینشاه رو به ویرانی ست

خانه میرزانصرالله خان  پیرنیا (مشیر الدوله ) ادیب و سیاستمدار و صدراعظم مظفرالدینشاه در حال ویرانی ست

این بنا که که به ثبت ملی هم رسیده چه از سوی  سازمان میراث فرهنگی و چه از سوی وراث به حال خود رها شده است و به مرور فرو می ریز

خانه  مشیرالدوله تا چند سال پس از انقلاب

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برج زیبای گنبد قابوس پس از ۱۱۰۰ سال ایستادگی به دلیل بی توجهی ها و سودجویی ها در حال نابودی ست

Read Next

خاستگاه استوره سلم و تور و ایرج ـ جواد مفرد کهلان