در حکومت زن ستیز حاکم بر ایران، مادر حتی اجازه گرفتن پرونده تحصیلی فرزند خود را ندارد

 

به گزارش خبرگزاری های داخلی *امسال نیز مدارس دولتی شهر تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری می‌کنند و تنها شرط اعطای کارنامه و پرونده تحصیلی را مراجعه پدر اعلام کرده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد اقدام این مدارس دولتی در شهر تهران منطبق با هیچ قانون یا مقرره مشخصی نیست و در آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز بندی دال بر عدم تحویل پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران وجود ندارد.

این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و در همان ایام محمدحسین کفراشی؛ مدیرکل وقت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش صراحتاً اعلام کرد: هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت پرونده تحصیلی و کارنامه دانش‌آموزان توسط مادران وجود ندارد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/03/29/3106077/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اعدام بس است:‌ گفتگوی احمد رافت با دکتر نیره انصاری

Read Next

دست گدایی برای حفظ و نگاهداری تخت جمشید، یکی از مهمترین آثار ایران و جهان