دکتر اردشیر بابک نیا: گفته های کوروش هیچگاه به اندازه امروز اهمیت نداشته است

گفته های کوروش، بزرگمرد تاریخ میهن مان و پیام آور شکوه و عظمت انسانی او، هیچگاه به اندازه امروز و در رویارویی با رفتار غیرانسانی حکومت موجود در کشورمان نسبت به مردم بی پناهی که خواهان آزادی اند، اهمیت نداشته است.

گوش فرا دهیم به چند گفته و خواسته کوروش:

ما آزادی و عدالت را ستایش می کنیم

ما نگذاشتیم در سرزمین هایمان کسی را شکنجه دهند

ما حق انتخاب آیین را به مردمان دادیم

ما بردگان را از بردگی برهاندیم

روزکوروش بزرگ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بدری صفوی: همزمانی روز کوروش بزرگ و خیزش بزرگ زنان و مردان سرزمین مان را برای رهایی شادباش می گویم

Read Next

دکتر سیاوش عبقری: به امید نهادینه کردن منشور جهانی حقوق بشر، در سرزمین کوروش