دکتر تورج پارسی: امسال روز کوروش همزمان شده با رستاخیز جوانان ایران؛ تا تاریکی را از ایران بزدایند

 

امسال روز کوروش هم زمان شد با رستاخیز ملی ایران که زنان ایران مشعلش را روشن کردند ! روزی که جوانان این سرزمین برخاستند تا از قلمرو  ایران تاریکی بزدایند و فردای روشنایی را رقم بزنند !

«مهسا بانو» تاریخ نویی را برای ایران  رقم زد که جهانیان را حیرت زده کرده است.

به زندگی مهساها در ایران باستانی که نگاه می کنیم جایگاه و پایگاه خویش را داشتند :

” اسناد نشان می دهد که مرد و زن برای کار واحد ، کارهای هنری و بسیار ظریف مزد برابر می گرفتند ! (1)

در لوح های ما بالاترین حقوق را بانوان سرپرست کار دریافت می کردند ! (2)

مرخصی بارداری ظاهرا پنج ماه بوده است ! پس از این مدت زن ها این امکان را داشته اند که کار روزانه را کوتاه بکنند تا قادر به انجام وظایف خانه داری خود نیز باشند !

در کنار محل کار هم بچه ها را به دست زنانی می سپردند که له له نامیده می شدند !(3)

با این شواهد تاریخی  زن در ایران همیشه با زندگی ” پیوند ” داشته و همین نموداری از” آزادگی ” او را رقم می زند !

***

از شگفتی های تاریخ باستان  پدیده ای است به نام کوروش هخامنشی یا پارسی ! این پدیده فرزند خرد خویش است ! و بر همین مدار در لایه های تاریخ زمان خود آگاهانه حرکت می کند و تاریخ را رقم می زند و ماندگار می گردد !

او نظام شاهنشاهی را بر اصل بها دادن ، اعتماد کردن و بردباری بنیان می گذارد به طوری که اقوام گوناگون زیر پوشش چنین نظامی بتوانند آزادانه با  آیین  باورهای  خود  به آسودگی زندگی بکنند ، این نقطه روشنی از تاریخ ماست حتا پس از گذشت هزاره ها !

او پیامبر نبود ، چنین ادعایی هم نکرده است ، از اهل زمین بود و باید زمینی هم به او  نگاه کرد !

بی گمان ” خرد آدمی ” کار برد دارد به کار گرفتن واژه ” پیامبر ” حدف خرد آدمی است ، خلع سلاح انسان است !  حدف خرد انسان افزایش قلمرو تاریکی و تباهی است که پی آمدهای آن تاریخ را شرمناک ساخته است !

جهان آنروزین خون آلود بود و او می کوشید تا آن کند که  تاریخ ، زمین را خون آلود نسازد ! آنچه در بابل نشان داد پرتوی از خردوری و بینشی است که گفته آمد !

کوروش هخامنشی پارسی اهل زندگی بود ، سیاست را هم نیک می دانست و رزم آشنا بود

انسانی همچون او بی گمان میان این ” سه ” توانسته بود که توازن برقرار بکند ، چنانچه ‘ ” در آیین مهرگانی شراب می نوشید و می رقصید ! رقصی  که به ”  پارسی  ” نامور بوده است ”

سرانجام :

آنچه امروز حقوق آشکار و قابل پذیرش بشرست  و هر انسان آزاده ای  آنرا آری خواهد گفت ، این است  :

بگذارید هر کس به آیین خود بزید !

شادباش می گویم چنین روز فرخنده ای را ….

__________________________________

1-ص 63 کتاب داریوش پژوهش پروفسور هاید ماری کخ ترجمه دکتر پرویز رجبی

2- همان ص 65

3- همان ص

روز کوروش بزرگ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دکتر جلال ایجادی: میراث کورش برای ایران امروز

Read Next

الهه رهرونیا (نوشاد): شعر بوی آتش، برای روز کوروش بزرگ