دکتر حسام نوذری: روز کوروش بر فرزندان راستین ایرانزمین که در نبرد با ایران ستیزان هستند خجسته باد – شنیداری

Read Previous

سخنان هوشیارانه و هیجان انگیز کمند،دانشجوی متولد آلمان در تظاهرات برلین  

Read Next

شهرام ارشدنژاد: میراث کوروش، ساختن اولین دولت غیر دینی در جهان