دکتر حسن کیانزاد در گذشت

با کمال تاسف خبرشدیم که دکتر حسن کیانزاد، از شخصیت های مبارز و آزادی خواه، روز گذشته (12 جون 2022) زندگی را وداع گفتند.

دکتر کیانزاد، سخنگوی شاخه برونمرزی حزب پان ایرانیست و عضو هیات امنای نهاد مردمی بودند.

بنیاد میراث پاسارگاد فقدان این شخصیت ایراندوست را به خانواده، دوستان و همراهان ایشان تسلیت می گوید

یادشان همیشه روشن

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زندان با اعمال شاقه به سبک حکومت اسلامی

Read Next

اپوزیسیون بخود شلیک نکند ـ دکتر جلال ایجادی