دکتر سیاوش عبقری: به امید نهادینه کردن منشور جهانی حقوق بشر، در سرزمین کوروش

 

روز هفتم آبان، روز صدور منشور کوروش کبیر، نخستین منشور جهانی انسان مداری را به همگی مردمان سرزمین کوروش شادباش میگویم.

در این برهه زمانی، قیام مردمان ایران با پیش قراولی زنان برای رهایی از ستم فرقه واماندگان اسلامی را بفال نیک میگیریم. باشد که در این سال، با همگامی و هم پیمانی، رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی را به زباله دان تاریخ، چاه جمکران شان سپرده، و حاکمیتی از مردم و برای مردم ، و نهادینه کردن منشور جهانی حقوق بشر در سرزمین کوروش، مستقرگردانیم. این وظیفه انسانی و میهنی ما ایرانیان است. به امید آنکه، سال آینده  روز ملی کوروش کبیررا در پاسارگاد جشن و بزرگ بداریم و نقش تاریخی خود را در پاسداشت و نهادینه کردن آن ایفا کنیم.

روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دکتر اردشیر بابک نیا: گفته های کوروش هیچگاه به اندازه امروز اهمیت نداشته است

Read Next

سودابه چمن آرا:کوروش آسوده بخواب جوانان وطن بیدارند