روز جهانی زنان و دختران در علم، و پسرفت وضعیت زنان ما از نظر برابری جنسیتی در آموزش و پرورش

 

یازدهم فوریه؛ روزی ست که از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی زنان و دختران در علم شناخته می شود. این روز با هدف دستیابی به دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان در علم و همچنین به منظور رسیدن به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران اعلام شده است.

اگر چه این نام گذاری ها و به رسمیت شناختن آن ها از سوی کشورهای مختلف توانسته کمک های موثری در پیشبرد آموزش عمومی و تغییرات مثبتی در قوانین کشورها، به ويژه در ارتباط با زنان داشته باشد؛ اما متاسفانه این کمک ها و تغییرات را می توان بیشتر در کشورهای پیشرفته دید و در کشورهایی چون ایران، با داشتن حکومت هایی مستبد و واپسگرا، نه تنها هیچ تغییری مشاهده نمی شود؛ بلکه روز به روز هم وضع بدتر می شود. نمونه اش آخرین آمار در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد برابری جنیستی می باشد.

این گزارش نشان می دهد که در میان 156 کشور جهان ایران از نظر برابری جنسیتی در ارتباط با علم و آموزش و پرورش در جایگاه 150 قرار گرفته است.

به این ترتیب گویا تا حکومت هایی چون حکومت اسلامی حاکم بر ایران وجود دارد این روزها و اهداف با ارزشی که دارند ربطی به ما پیدا نمی کند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مردان نقابدار و قتل عام پرندگان مهاجر

Read Next

مروری بر چهل و چهار سال سیاه: آخرین گفتگو با سیروس آموزگار از علی لیمونادی