زن، ظرافت، رستاخیز- طاهره بارئی

من براسفالت «هنوز» زندگی میکنم
هنوز که با خود دنیائی دارد از «ز»
«ز» مثل زن، مثل زندگی، مثل آزادی
مثل زیستن
دلم میخواهد به نور هم بگویم نوز
و یاد کنم از ناز، از زیبائی
آه ای «ز» فراموش شده
زی! بزی! بزای! و برخیز!
«ز» ی افتاده ازچشمها
که تبدیل شده به زبل، به زباله
که «ز» ی زایش بوده است درازل
زن زندگی زایش آزادی زیبائی
دلم می خواهد به شادی بگویم شاذی
چون حس میکنم
حسی از یقین، که به زی بی زوال نزدیک میشویم
به زال شعور و هوشیازی
به زال یازیدن
یال افشانی
البرز رسانی
به زهره دست سائی
زرین شدن

ظهور کردن
پا بر زاینده رود لغزیدن
همه «ز» های جهان را فراخواندن
زن، زیبائی، زرافشانی، زایندگی، بی زمانی
و امنیت را می نامم «امنی زَنیّت»
صلح را «زن لوح»
آرامش را آزامش
ما از لبه تیز آزمایش های بسیار
چون ماهرترین نجاران، به سلامت
و با لبخند گذشته ایم
وقت آنست که به آغوشمان بازگردد زمین
وباز چشانده شود به کامش
شیر سرسبزی
رها شود از کاشت بمب و مین وخمپاره

زن، زمین، آبادی
کشتزار، درو، خرمن
فراوانی!

نوزدهم ژانویه ۲۰۲۴

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگوی خانم شهران طبری با شکوه میرزادگی در مورد اثر اقدامات رضاشاه بر وضعیت زنان ایران

Read Next

جشن ملی بهمنگان، روز بزرگداشت خرد و اندیشه نیک، خجسته باد