• بنیاد میراث پاسارگاد

زن هزاران ساله ایرانی ـ نستور رخشانی

زن هزاران ساله ایرانی

از هنرمند معاصر مقیم فرانسه نستور رخشانی

بهترین هنرمند سال 1399 بنیاد میراث پاسارگاد


بنیاد میراث پاسارگاد

 

Read Previous

شیعه شدن کاشف الکل و نشاندن او کنار امامزاده ای نامعلوم ـ شکوه میرزادگی

Read Next

گمشدن آزادی در سایه ی هولناک تقدیر در آثار بیهقی ـ دکتر ماشاالله آجودانی