زن هزاران ساله ایرانی ـ نستور رخشانی

زن هزاران ساله ایرانی

از هنرمند معاصر مقیم فرانسه نستور رخشانی

بهترین هنرمند سال 1399 بنیاد میراث پاسارگاد


بنیاد میراث پاسارگاد

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شیعه شدن کاشف الکل و نشاندن او کنار امامزاده ای نامعلوم ـ شکوه میرزادگی

Read Next

گمشدن آزادی در سایه ی هولناک تقدیر در آثار بیهقی ـ دکتر ماشاالله آجودانی