سخنرانی دکتر محمددهقانی درباره کتاب«تاریخ نگاری بیهقی در تنگنای تقدیر و قدرت» ـ با سخنانی از دکتر ماشااله آجودانی درباره کتاب

Read Previous

حراج آثار کم نظیر دوران هخامنشی در لندن

Read Next

جایزه دیگری برای محمد رسول اف، به خاطر فیلم: شیطان وجود ندارد