سخنرانی ها،، بخش شنیداری همایش بنیاد میراث پاسارگاد

بخش اول:  فرحناز عمادی، شکوه میرزادگی ، دکتر محسن بنایی، اکبر معارفی

بخش دوم: فرحناز عمادی، دکتر نیره انصاری، دکتر محمد امینی، بابک ادیبیان

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

روزی که او به قتل رسید ـ دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و حقوقد ان

Read Next

مهرگان زیبای ایرانی، به نام تاجیکستان و ایران جهانی می شود ـ شکوه میرزادگی